https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/nieuw-in-dienst
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Nieuw in dienst

U bent onlangs in dienst gekomen bij Trespa International B.V. of Facilities Wetering B.V. In de map die u heeft ontvangen bij uw aanname, heeft u onze pensioenbrochure ontvangen. In deze brochure kunt u alles lezen over de pensioenregeling waarin u nu deelneemt.

Wat voor pensioenregeling heb ik?

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Trespa is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling.

In een middelloonregeling bouwt u ieder jaar een deel van uw pensioen op. Als basis van deze pensioenopbouw geldt het salaris dat u op 1 januari van dat jaar verdient. Als u salarisverhoging krijgt gedurende het kalenderjaar, dan blijft uw pensioenopbouw voor dat jaar ongewijzigd. Pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar zal uw salaris weer opnieuw doorgegeven worden aan de pensioenadministratie. Op de ingangsdatum van uw pensioen heeft u pensioen opgebouwd over het gemiddelde salaris dat u tijdens uw diensttijd hebt verdiend.

De kosten voor uw levensonderhoud stijgen jaarlijks. Als gevolg hiervan wordt uw geld steeds minder waard. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen meegroeit met deze inflatie worden er, indien mogelijk, toeslagen op uw pensioen gegeven. Dit wordt ook wel indexatie of toeslagverlening genoemd.

Deze toeslag op uw pensioen is voorwaardelijk. Dat betekent dat het pensioenfonds alleen toeslagen verleend als er genoeg geld voor is. U hebt dus geen recht op deze toeslagen.

Welke pensioenen bouw ik op?

Bij SPT bouwt u de volgende pensioenrechten op:

Ouderdomspensioen: dit is de uitkering die u zelf zult ontvangen als u met pensioen gaat. In principe is de pensioenleeftijd in de pensioenregeling 67 jaar. U kunt uw pensioenleeftijd ook (gedeeltelijk) vervroegen, maar dan wordt uw uitkering lager. U kunt met pensioen gaan vanaf uw 55ste verjaardag.

Partnerpensioen: dit is de uitkering die uw partner ontvangt als u komt te overlijden. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan is uw partner automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. Als u samenwoont met een partner (op basis van een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst) moet u uw partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds.

Wezenpensioen: dit is de uitkering die uw kinderen ontvangen na uw overlijden. Om voor wezenpensioen in aanmerking te komen moeten uw kinderen jonger dan 21 jaar zijn. Als uw kinderen ouder zijn dan 21 maar nog studeren of invalide zijn, kunnen zij ook recht hebben op wezenpensioen tot hun 27ste verjaardag.

Hoe kan ik mijn waardeoverdracht regelen?

Als u nieuw in dienst komt is het mogelijk dat u in een eerder dienstverband al pensioen heeft opgebouwd. U kunt deze pensioenaanspraken overdragen naar SPT. De salarisadministratie zal met u de mogelijkheid hiertoe bespreken op uw eerste werkdag. De waardeoverdracht zal worden uitgevoerd, indien de dekkingsgraad van zowel het overdragende als het ontvangende pensioenfonds of verzekeraar meer is dan 100%. Als u uw pensioen wilt overdragen moet u het verzoek indien bij SPT.

U hebt een wettelijk recht op waardeoverdracht als uw verzoek tot waardeoverdracht binnen zes maanden na indiensttreding door SPT is ontvangen.

Als u meer wilt weten over de inhoud van de pensioenregeling dan kunt u kijken bij uw pensioen in het kort.