https://www.pensioenfondstrespa.nl/pensioen-123/laag-2
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Pensioen 123
Welkom bij Stichting pensioenfonds Trespa

Laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Trespa. U kunt laag 1 en laag 3 vinden op www.pensioenfondstrespa.nl  of opvragen bij contact.

Download Laag 2 als PDF

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen.

Via uw Trespa International B.V. neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Trespa en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds Trespa is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het loon minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% aan ouderdomspensioen op. In 2020 is de opbouw gekort en bedraagt slechts 1,481%.

Stel: u verdient € 28.700 per jaar. De franchise is € 18.700. U bouwt in dat jaar maximaal 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 173,80 in dat jaar. De opbouw in 2020 is echter slechts 148,10. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij Trespa International B.V. werkt en daardoor deelneemt bij Stichting Pensioenfonds Trespa, is er naast het partner- en wezenpensioen op opbouwbasis voor uw partner en uw kinderen wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Dit partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 21 jaar wordt. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Trespa. Het pensioenreglement vindt u ook op www.pensioenfondstrespa.nl. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen aanvullend partnerpensioen op risicobasis voor uw partner en geen wezenpensioen op risicobases voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij Trespa International B.V..

Partner- en wezenpensioen (risico)

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Stichting pensioenfonds Trespa pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 28 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

www.svb.nl.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid recht op gedeeltelijke of volledige voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog  premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
Mocht uw pensioengevend salaris hoger zijn dan het maximale SV-loon, dan heb u recht op een aanvulling uit hoofde van de WGA-excedentregeling. Deze regeling voorziet in een uitkering van 70% van het verschil tussen het maximum SV-loon en het pensioengevend salaris, rekening houdend met uw mate van arbeidsongeschiktheid.  Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Er is geen WGA hiaat pensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een WGA hiaat pensioen.
Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus geen aanvulling op de wettelijke WGA vervolguitkering (tot aan het maximum SV-loon). 

 

Hoe bouwt u pensioen op?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW).

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.
Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting pensioenfonds Trespa. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 67e jaar als u tot dat moment bij Stichting pensioenfonds Trespa blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw loon minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het loon minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% (in 2020 1,481%) aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 27.900 per jaar. De franchise is € 18.700. U bouwt in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is €173,80 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt gemiddeld 7% en uw werkgever betaalt gemiddeld 14%. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2020 is de premie die u betaalt 10,3% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Stichting pensioenfonds Trespa. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

 

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. 

Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 474,11 (2018) bruto per jaar, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u us pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen, dan blijft uw pensioen bij SPT staan.

Is uw pensioen minder dan € 474,11 (2018) bruto per jaar, dan zorgt SPT er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Stopte uw pensioenopbouw na 1-1-2019 en is uw opgebouwde pensioen lager dan € 2,= bruto per jaar dan krijgt u dat pensioen niet. Dit is wettelijk zo bepaald.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder Trespa International B.V. verlaat, en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds Trespa als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Neem contact op met het pensioenfonds als u hierover meer informatie wil krijgen.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op uw 67e jaar kunt u er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwd ouderdomspensioen verhoogd. Neem voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op met het pensioenfonds. Dat kan via e-mail adres pensioen@trespa.com.

Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67e jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

www.svb.nl

 

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Stichting Pensioenfonds Trespa  probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald.

Stichting Pensioenfonds Trespa moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Stichting Pensioenfonds Trespa  ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Pensioenfonds Trespa ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Stichting Pensioenfonds Trespa rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Pensioenfonds Trespa  moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting Pensioenfonds Trespa vindt u op website.

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Trespa is een zogeheten Collective Defined Contribution regeling, de werkgever heeft naast de vaste premie geen enkele verplichting tot extra betalingen of bijstortingen. Dit betekent dat als in enig jaar de premie onvoldoende is om de opbouw te financieren, deze opbouw verlaagd moet worden.
 

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Kllik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

   

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 iets minder kopen dan in 2016. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Stichting Pensioenfonds Trespa uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Stichting Pensioenfonds Trespa niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Stichting Pensioenfonds Trespa de pensioenen als volgt geïndexeerd*:

Jaar                 Indexatie actieven         Indexatie inactieven en gepensioneerden           Stijging prijzen

2017                             0,00 %                                     0,00%                                          0,36%
2016                             0,00 %                                     0,00%                                          0,34%
2015                             0,00 %                                     0,00%                                          0,84%
2014                             0,00 %                                     0,00%                                          1,00%
2013                             0,00 %                                     0,00%                                          3,16%
2012                             0,00 %                                     0,00%                                          2,65%
2011                             0,00 %                                     0,00%                                          0,57%
2010                             0,00 %                                     0,00%                                          0,71%
2009                             0,00 %                                     0,00%                                          2,78%
2008                             1,50 %                                     0,75%                                          1,50%
2007                             2,00 %                                     0,00%                                          1,25%
2006                             1,00 %                                     1,60%                                          0,60%
* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds Trespa ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Pensioenfonds Trespa besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde Stichting Pensioenfonds Trespa de pensioenen als volgt:

Jaar                          Verlaging*

2017                             n.v.t.
2016                             n.v.t.
2015                             n.v.t.
2014                             n.v.t.
2013                             n.v.t.
2012                             n.v.t.
2011                             n.v.t.
2010                             n.v.t.

Meer informatie over hoe Stichting Pensioenfonds Trespa er financieel voor staat, vindt u op www.pensioenfondstrespa.nl.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Trespa maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

 

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Trespa en wordt het vanaf uw 65e of 67e  jaar aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Trespa en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u op www.pensioenfondstrespa.nl.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of  de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.
 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen.

Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondstrespa.nl.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds Trespa daarover informeren.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, voor het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.
Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als u meer of minder gaat werken

Als u meer of minder gaat werken.

Als u verlof opneemt

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Stichting Pensioenfonds Trespa, te bereiken op 0495-458297, of kijkt u op www.pensioenfondstrespa.nl.