https://www.pensioenfondstrespa.nl/ex-werknemers/toeslagbeleid
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Toeslagbeleid

Toeslagverlening

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met 55% van de prijsontwikkeling. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw opgebouwde pensioen uit de behaalde overrendementen. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Waarom is er toeslagverlening?

De prijzen van vrijwel alle producten wijzigen regelmatig. Met 100 euro kunt u over een paar jaar naar verwachting minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd straks nog net zoveel waard is, kan het bestuur van het pensioenfonds ieder jaar opnieuw besluiten om op uw pensioen of uw pensioenaanspraken toeslagen te verlenen. Dit houdt in dat er een toeslag wordt gegeven op uw pensioen, zodat de waarde van uw pensioen (al dan niet volledig) meestijgt met de prijzen.

Heb ik recht op toeslagen?

Nee, u hebt geen recht op toeslagen. De toeslagverlening op uw pensioenaanspraak is voorwaardelijk. Dit betekent dat het pensioenfonds geen geld heeft gereserveerd om de opgebouwde aanspraken in de toekomst te verhogen. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit de behaalde overrendementen van het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds kan jaarlijks besluiten of er wel of geen toeslagverlening op de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen plaatsvindt. Dit is met name afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Op welk percentage is de toeslagverlening gebaseerd?

Voor inactieve deelnemers wordt gestreefd naar een toeslagverlening op basis van 55% van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens-afgeleid). Indien de financiële positie niet voldoende is kan het bestuur besluiten de verhoging slechts gedeeltelijk of niet toe te kennen.