https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/organisatie-spt/visitatiecommissie
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Visitatiecommissie

SPT heeft er voor gekozen het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie.

De visitatiecommissie heeft de taak eens per jaar het functioneren van het pensioenfonds kritisch te beoordelen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de beleidsprocedures en bestuursprocessen, de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd en de wijze waarop het pensioenfonds omgaat met de risico's op langere termijn.

Het pensioenfonds heeft in het voorjaar van 2022 opdracht gegeven aan VC Holland een visitatie uit te voeren. Deze visitatie is in het voorjaar van 2022 afgerond.

De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn opgenomen in het jaarverslag over 2021.