https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/organisatie-spt/verantwoordingsorgaan
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van een pensioenfonds is verplicht periodiek verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en over de naleving van de Code Pensioenfondsen aan belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de deelnemers, de slapers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Het bestuur legt deze verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Bij de verantwoording die moet worden afgelegd aan het verantwoordingsorgaan gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan geeft aan de hand van het jaarverslag, de bevindingen van het interne toezicht en andere relevante informatie een oordeel over het handelen van het bestuur en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, opgenomen in het jaarverslag.
Het verantwoordingsorgaan heeft bovendien het recht advies uit te brengen over een aantal zaken:
- over het beleid inzake beloningen;
- de inrichting van het intern toezicht;
- het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fondsof de overname van verplichtingen door het fonds;
- liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van onderdnemingspensioenfonds in artikel 1 Pensioenwet.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: een vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.

Het verantwoordingsorgaan van SPT bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en lid namens deelnemers:
Secretaris en lid namens gepensioneerden:
Lid namens werkgever:
M. van den Elzen
L. Kirkels
F. Smidt