https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/kenmerken-van-de-regeling
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Kenmerken van de regeling

Middelloonregeling

In deze regeling bouwt u pensioen op over het gemiddeld verdiende salaris gedurende uw loopbaan bij Trespa International B.V. of Facilities Wetering B.V.

Aanpassingen van de opgebouwde pensioenen

Het bestuur besluit jaarlijks of en zo ja, in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers kunnen worden aangepast. Indien hierna nog voldoende middelen beschikbaar zijn, dan zal het bestuur besluiten of en zo ja in hoeverre de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de pensioenrechten kunnen worden aangepast.

Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

Ingeval de financiële positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, zal het pensioenfonds gebruik maken , met in achtneming van de eisen in de pensioenwet, van de volgende mogelijkheden om bij te sturen:

a. tijdelijke of structurele wijziging van de beleggingsmix, waardoor de verhouding tussen zakelijk en vastrentende waarden wordt gewijzigd
b. gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
c. gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor de deelnemers
d. ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 134 van de pensioenwet: het verlagen van de pensioenaanspraken en –rechten door een wijziging van het pensioenreglement. In een dergelijk geval zullen de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, de onderneming en DNB minimaal een maand voorafgaand aan de vermindering, schriftelijk hierover worden geïnformeerd.