https://www.pensioenfondstrespa.nl/
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Actuele ontwikkelingen

01-11-2023 Pensioenupdate

27-10-2023 Status update Pensioenfonds Trespa

Informatie voor deelnemers met een actief dienstverband bij Trespa International B.V. of Nemho Innovations B.V.

Informatie voor deelnemers die geen actief dienstverband meer hebben bij Trespa International B.V. of Nemho Innovations B.V.

Informatie voor uitkeringsgerechtigden

Informatie voor arbeidsongeschikte deelnemers

01-08-2023

Nieuw reglement geschillen en klachten beschikbaar op de website onder algemeen --> reglementen en statuten. Daarnaast is op de beginpagina in het menu --> algemeen het kopje klacht indienen opgenomen. Hier kunt u lezen waar en op welke manier u een klacht kunt indienen.

01-08-2022 Waarom wordt uw pensioen dit jaar niet geïndexeerd?

Hoewel de dekkingsgraad van het fonds en de rekenrente wat gestegen is en er meer wettelijke vrijheid is om een indexatiebesluit te nemen, heeft het bestuur van Pensioenfonds Trespa in de bestuursvergadering van 15 juli 2022 besloten de pensioenaanspraken in 2022 niet te indexeren.

Wij begrijpen dat dit  een ander besluit is dan u verwacht of gehoopt hebt.

Hieronder leggen wij uit waarom het bestuur tot dit besluit kwam.

 • Het beleid van het pensioenfonds is gericht op het nakomen van de pensioenaanspraken en pensioenrechten op lange termijn. Het beleid van SPT is vanaf de oprichting altijd erg voorzichtig geweest. Dat voorzichtige beleid heeft er ook toe geleid, dat het pensioenfonds in de afgelopen, moeilijke jaren, waarin  rente steeds lager werd, de rechten niet hoefde te korten.
   
 • De beleidsdekkingsgraad van SPT is op 31 december 2021 nog te laag om de pensioenen te kunnen verhogen. Aan de wettelijke eisen om bij een lagere beleidsdekkingsgraad te mogen indexeren kan SPT helaas niet voldoen.  
  In de jaarrekening van 2021 gaf het bestuur al uitleg over eventuele toeslagen in de toekomstparagraaf op pagina 35 en 36. Om te bepalen of SPT mag indexeren kijkt het bestuur naar de zogenaamde (beleids)dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend voor een eventuele toeslag. Een dekkingsgraad laat zien wat SPT nodig heeft om de pensioenen, ook op langere termijn, te kunnen uitkeren t.o.v. wat er aan kapitaal aanwezig is.
   
 • De beleidsdekkingsgraad laat dit jaar een stijgende lijn zien, van 105,4% per 31 december 2021 naar 106,9% per 31 juli 2022. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad echter minimaal boven de 110% staan. Je kunt de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad volgen op de website via deze link.
   
 • SPT kan en mag wettelijk gezien dus nog niet indexeren maar we zijn vooral door de stijgende rente op de goede weg. Voor een eventuele toeslag in 2023 is de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 bepalend.

01-07-2022

Het jaarverslag 2021 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

22-04-2022 In memoriam

Ons bereikte het bericht dat Marten Niemantsverdriet op 19 april jongstleden plotseling is overleden. Marten was vanaf januari 2004 tot en met december 2006 Chief Financial Officer bij Trespa. Vanaf januari 2005 tot zijn overlijden was hij voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Trespa. Tevens was hij lid van de beleggingscommissie van het pensioenfonds. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit onverwachte verlies.

01-04-2022 In 2022 bouwt u minder pensioen op

In de pensioenregeling van Trespa betalen zowel werknemers als werkgever een vaste pensioenpremie. De kosten voor de pensioenopbouw veranderen echter van jaar tot jaar door bijvoorbeeld verandering van de leeftijd van de deelnemers, de levensverwachting en de marktrente. Dit betekent dat van jaar tot jaar voor dezelfde vaste premie meer of minder pensioen opgebouwd kan worden. Voor 2022 is de huidige premie die werknemers en werkgever betalen bij pensioenfonds Trespa niet genoeg om de volledige pensioenopbouw te betalen. Dit wordt met name veroorzaakt door de daling van de rente van de afgelopen jaren.

Het pensioenfonds zou het liefst willen zorgen voor een jaarlijkse opbouw van 1,738% van het gedeelte van het salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt. De premie in 2022 is niet voldoende om deze opbouw te kunnen financieren. Het opbouwpercentage is voor 2022 verlaagd van 1,325% (2021) naar 1,159%. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd tot 1 januari 2022 wijzigt niet. Door de verlaging van de pensioenopbouw in 2022 bouwt u in 2022 ook minder pensioen op voor uw eventuele partner. 

De verlaging van de pensioenopbouw geldt voor één jaar. Begin 2023 wordt opnieuw gekeken hoeveel pensioen opgebouwd kan worden voor het beschikbare geld. De kans is groot dat ook in de komende jaren geen maximale opbouw van pensioen kan plaatsvinden.

Het is verstandig om na te gaan hoeveel pensioen u krijgt en of dat straks genoeg is voor u. Deze informatie vindt u door met uw DigiD in te loggen bij www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioen.

22-02-2022 

De pensioenkrant van februari 2022 is toegevoegd op de website.

09-04-2021 In 2021 bouwt u minder pensioen op

In de pensioenregeling van Trespa betalen zowel werknemers als werkgever een vaste pensioenpremie. De kosten voor de pensioenopbouw veranderen echter van jaar tot jaar door bijvoorbeeld verandering van de leeftijd van de deelnemers, de levensverwachting en de marktrente. Dit betekent dat van jaar tot jaar voor dezelfde vaste premie meer of minder pensioen opgebouwd kan worden. Voor 2021 is de huidige premie die werknemers en werkgever betalen bij pensioenfonds Trespa niet genoeg om de volledige pensioenopbouw te betalen. Dit wordt met name veroorzaakt door de daling van de rente van de afgelopen jaren.

Het pensioenfonds zou het liefst willen zorgen voor een jaarlijkse opbouw van 1,738% van het gedeelte van het salaris waarover pensioenopbouw plaatsvindt. De premie in 2021 is niet voldoende om deze opbouw te kunnen financieren. Het opbouwpercentage is voor 2021 verlaagd van 1,481% (2020) naar 1,325%. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd tot 1 januari 2021 wijzigt niet. Door de verlaging van de pensioenopbouw in 2021 bouwt u in 2021 ook minder pensioen op voor uw eventuele partner. De verlaging van de opbouw geldt voor actieve deelnemers en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers die vanaf 1 januari 2020 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden.

De verlaging van de pensioenopbouw geldt voor één jaar. Begin 2022 wordt opnieuw gekeken hoeveel pensioen opgebouwd kan worden voor het beschikbare geld. De kans is groot dat ook in de komende jaren geen maximale opbouw van pensioen kan plaatsvinden.

Het is verstandig om na te gaan hoeveel pensioen u krijgt en of dat straks genoeg is voor u. Deze informatie vindt u door met uw DigiD in te loggen bij www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioen.

 

26-03-2021 Opgebouwde pensioenen gaan in 2021 niet omlaag

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT) is al langere tijd niet goed. SPT maakt in 2021 gebruik van de ‘vrijstellingsregeling’ van minister Koolmees. In 2021 hoeven wij je opgebouwde pensioen daarom niet te verlagen.

De dekkingsgraad van SPT bedraagt eind 2020 naar schatting 103,7%. Eind 2020 bedraagt de grens voor verlaging van de pensioenen bij SPT 104,1%. Er had dus eigenlijk een verlaging van de pensioenen moeten plaatsvinden. Door gebruik te maken van de ‘vrijstellingsregeling’ van minister Koolmees is dit niet nodig. SPT heeft een jaar extra de tijd om een hogere dekkingsgraad te bereiken.

Het bestuur van SPT heeft besloten om gebruik te maken van de ‘vrijstellingsregeling’ om de volgende redenen:

 • Het verschil tussen de geschatte dekkingsgraad (103,7%) en de grens voor verlaging van de pensioenen (104,1%) is klein. De definitieve dekkingsgraad zou nog op of boven de grens kunnen liggen. Door gebruik te maken van de ‘vrijstellingsregeling’ wordt voorkomen dat mogelijk een onnodige verlaging wordt doorgevoerd.
 • Het verlagen van pensioenaanspraken en -rechten is het allerlaatste redmiddel. Het bestuur van SPT ziet nog voldoende mogelijkheden om zonder het verlagen van de pensioenen financieel gezond te worden.
 • Een verlaging van de pensioenen kan voor bepaalde groepen deelnemers op de lange termijn tot een hoger pensioen leiden. Door het kleine verschil tussen de dekkingsgraad en de grens voor verlaging van de pensioenen zal dit effect echter zeer klein zijn.
 • Een verlaging van de pensioenen zou veel kosten voor het uitvoeren ervan met zich meebrengen.
 • In de media is al aangegeven dat een verlaging van de pensioenen niet nodig is. Het wel doorvoeren van een verlaging zou veel onrust veroorzaken onder de deelnemers van het pensioenfonds.

In 2021 worden de pensioenen bij SPT dus niet verlaagd. De kans bestaat dat dit in de toekomst alsnog zal moeten gebeuren.

30-06-2020

Het jaarverslag 2019 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

03-04-2020

Informatie SPT met betrekking tot het COVID-19 virus

SPT is gewoon bereikbaar voor vragen

Wij zijn gewoon bereikbaar via deze telefoonnummers op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur. Hier kunt u dus, zoals altijd, terecht voor uw vragen over uw pensioen bij SPT. Bent u niet in de gelegenheid telefonisch contact met ons op te nemen? Maak dan gebruik van ons emailadres pensioen@trespa.com.

Het coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u op onze site kunt vinden. Ook deze maand betaalt SPT de pensioenen uit aan het einde van de maand. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Continuïteit dienstverlening SPT

SPT beschikt over solide processen rondom bedrijfscontinuïteit en crisisbeheersing welke we uitvoeren wanneer dat nodig is. Wij evalueren en updaten deze voortdurend om alle redelijke risico's te beperken. Binnen SPT zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen om de continuïteit van SPT als de continuïteit van onze samenwerkende partners te waarborgen.

Het coronavirus heeft geen invloed op het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Vorige week gingen er berichten rond in de media dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dat is niet juist. SPT keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Datzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hier hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op. Vanuit de herverzekeraar ElipsLife heeft SPT daar ook een verklaring van gekregen die u hier terug vindt.

27-12-2019

De URM scenario's zijn inmiddels te uploaden in mijnpensioenoverzicht.nl

01-10-2019

Helaas is het onze pensioenuitvoerder nog niet gelukt om de URM scenario's te uploaden in mijnpensioenoverzicht.nl. Wij verwachten dat deze gegevens uiterlijk uiterlijk 24 december 2019 beschikbaar zijn. Mocht u eerder een URM-berekening wensen te ontvangen dan kunt u dit verzoek richten aan pensioen@trespa.com. Wij zullen uw aanvraag binnen 5 werkdagen laten afhandelen.

30-06-2019

Het jaarverslag 2018 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

07-09-2018

Het jaarverslag 2017 is toegevoegd op de website en beschikbaar onder Algemeen --> Jaarverslagen

24-07-2018

De pensioenkrant van juli 2018 is toegevoegd op de website.

18-05-2018

De privacyverklaring van Stichting Pensioenfonds Trespa is toegevoegd op de website onder Algemeen --> reglementen en statuten.

04-04-2018

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Trespa is eind 2017 zodanig dat er voor 2018 niet gekort hoeft te worden. Helaas is het wel zo, dat er opnieuw onvoldoende draagkracht is om te kunnen indexeren. De uitkeringen van de pensioengerechtigden en de aanspraken van de overige deelnemers worden dus niet verhoogd. De beleidsdekkingsgraad bedroeg op 31 december 2017  99,9%. Het bestuur mag conform het nFTK pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger een (gedeeltelijke) indexatie verlenen, waarbij het bestuur stil staat bij het feit dat dit reeds jaren het feit is en dat naar verwachting de komende jaren ook niet geïndexeerd kan worden.

05-03-2018

De pensioenkrant van februari 2018 is toegevoegd op de website.

05-02-2018

De hoogte van de pensioenopbouw in 2018 is lager dan de maximale opbouw.
Voor 2018 is de  huidige premie bij pensioenfonds Trespa onvoldoende voor de volledige inkoop van de in de pensioenregeling opgenomen pensioenaanspraken.  Dit wordt veroorzaakt door de daling van de rente van de afgelopen jaren in combinatie met een toename van de gemiddelde levensverwachting van de medewerkers. Het opbouwpercentage is voor 2018  verlaagd van 1,875% naar 1,477. Het pensioen dat u al hebt opbouwd tot 1 januari 2018 wijzigt niet.

05-02-2018

De pensioenleeftijd bij SPT is in 2014 verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten deze leeftijd voorlopig nog niet aan te passen naar 68 jaar. Vooralsnog blijft u daarom  pensioenrechten opbouw met ingangsleeftijd 67 jaar. Dat betekent dat de uitkering in principe ingaat op 67 jaar, maar ook dat u rechten opbouwt tot maximaal 67 jaar.